Ray điện an toàn cầu trục

Ray điện an toàn cầu trục là dây dẫn điện cho cầu trục hoạt động nhưng đặc biệt hơn. Ray điện an toàn cầu trục có dạng rãnh hở và dẫn điện qua sự tiếp xúc.