Bánh xe cầu trục

Bánh xe cầu trục được lắp vào bộ dầm biên giúp cầu trục di chuyển dọc theo nhà xưởng. Bánh xe cầu trục có đơn vị tính là bộ và gồm 2 bánh chủ động và 2 bánh bị động.